Általános szerződési és vásárlási feltételek

1. SZERZŐDŐ FELEK

1.1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

SZEP-END Kft (továbbiakban: Szolgáltató)
Székhelye: 1106 Budapest, Fehér út 10. 32. sz. épület
telephelye, postacíme, ügyfélszolgálat címe: 1106 Budapest, Fehér u. 10. 14. sz. épület
Cégjegyzékszám: 01-09-888713 (nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
Adószáma: 14096529-2-42
Rendelésfelvétel, kapcsolat:
Központi telefon: 06-1-432-0260
Mobil: +36 70 39 39 490
Fax: 06-1-432-0260
E-mail: shop@3dparnak.hu
Honlap: 3dparnak.hu

Alaptevékenysége: a Szolgáltató a megrendelő által leadott megrendelés alapján, a Megrendelő utasításai szerint egyedileg elkészített vagy a Megrendelő által a Szolgáltató webshopjában kiválasztott párnák, díszpárnák, lakberendezési eszközök, bútorok vagy egyéb előre gyártott textil termékeket árul.

A szolgáltatások ellátásához a Szolgáltató közreműködőt is igénybe vehet.

1.2. ÜGYFÉL, MEGRENDELŐ

Ügyfél az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) alapján az alábbi kategóriák egyikébe tartozik:

Megrendelő: az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a Szolgáltatóval az ÁSZF szerinti vagy egyedileg megállapított és kölcsönösen elfogadott feltételekkel írásos (honlapon vagy e-mailben leadott) megrendelés útján – az ÁSZF feltételeinek kifejezett írásos, utólagosan is igazolható elfogadásával és ezen elfogadás előfeltételével – a Szolgáltató szolgáltatását igénybe veszi saját adatainak megadását követően.
Termék átvételére jogosult: azon magánszemély, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a Megrendelő által leadott megrendelésen a termék átvételére jogosultként került név szerint megjelölésre, vagy aki hitelt érdemlően igazolja, hogy a Megrendelő részére kézbesítendő terméket kiszállítás vagy személyes átvétel esetén jogosult átvenni.
Fogyasztó: az a Megrendelő magánszemély, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el.

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A SZEP-END Kft, mint Szolgáltató a Megrendelő megrendelése alapján egyedi vagy előre gyártott és egyedi párnákat, díszpárnákat, lakberendezési tárgyakat, illetve bútorokat és egyéb textilipari termékeket ad el a Megrendelő részére a jelen ÁSZF-ben és a Szolgáltató tevékenységére irányadó mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelően a Megrendelő megrendelése alapján a vételár megfizetése ellenében.

3. SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE

3.1. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A szolgáltatási szerződés akkor jön létre a Szolgáltató és a Megrendelő között, amikor a Megrendelő a Szolgáltató részére a 3dparnak.hu honlapján vagy (egyedi megrendelés esetén) e-mailben megküldi írásbeli megrendelését a Szolgáltató részére a mindenkori ÁSZF-ben foglalt feltételek elfogadásával és a megrendelés a Szolgáltató részére elérhetővé válik. Amennyiben a Megrendelő nem előre gyártott,hanem egyedi terméket kíván készíttetni, úgy a szerződés akkor jön létre a felek között, amikor egyedi megrendelése esetén a megvásárolni kívánt termék pontos gyártási paramétereit (pl.: szín, méret, választott anyag, minta megjelölése, stb.) megküldi a Szolgáltatónak és azt a Szolgáltató kifejezetten, írásban elfogadja, vagy amennyiben több nyilatkozatot magában foglaló árajánlat és megrendelési, gyártási feltételek kerülnek kialakításra a felek által, úgy a végső és egyértelműen beazonosítható feltéteket tartalmazó ajánlat vagy megrendelés másik fél által történő kifejezett és írásos nyilatkozatának másik fél által elérhetővé válása napján jön létre.

A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megrendelés Szolgáltatóhoz való eljuttatásával kifejezetten kéri, hogy a 45/2014. (II.26.)Korm. Rendelet 19. §-a alapján a Szolgáltató az Megrendelő elállási/felmondási jogának gyakorlására nyitva álló határidő lejárta előtt kezdje meg a teljesítést.
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződés teljesítésének megkezdését a Szolgáltató megrendelésre válaszul megküldött – akár automatikus, akár egyéni – írásbeli visszaigazolása jelenti.
A szolgáltatási szerződés esetében jelen ÁSZF rendelkezéseitől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok az eltérést tiltják.
Ha az ÁSZF a szerződés alakiságára írásbeli formát ír elő, akkor a szolgáltatási szerződés az írásba foglalt szerződés – valamennyi szerződő fél által történő – aláírásával jön létre. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF írásbeli megállapodásnak minősül, melyet a Szolgáltató saját nyilvántartásában egyedileg azonosíthatóan iktat, mely a teljesítést követően is hozzáférhető a Szolgáltató nyilvántartásában.
A Megrendelő és a Szolgáltató között létrejött szolgáltatási szerződés határozott időre, legkésőbb a Megrendelő által igénybe vett szolgáltatás – esetleges később felmerülő behajtáshoz kapcsolódó vagy más járulékos költségeket is magába foglaló – ellenértékének hiánytalan megfizetéséig tart azzal, hogy amennyiben a termék átvétele vagy a szolgáltatás nyújtása későbbi, mint a díj fizetésének időpontja, úgy a szerződéses jogviszony a felek között a termék vagy szolgáltatás Megrendelő vagy helyette jelen ÁSZF szerint átvételre vagy visszavételre jogosult személy igazolt átvételéig tart.

3.1.1. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

a) A Megrendelő a Szolgáltató által üzemeltetett webshopban feltüntetett árakon kívüli, egyedi árajánlat előzetes bekérése esetén tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által adott árajánlat annak megküldésétől számított 30 napig érvényes, ezt követően – akár a korábbi árajánlat számára való hivatkozással – új árajánlatot kell kérnie a Megrendelés leadásához. Megrendelő a szolgáltatási szerződés létrejöttéhez szükséges megrendelést a Szolgáltató honlapján vagy e-mailben írásban köteles megküldeni a Szolgáltató részére a Szolgáltató által kért adatok megadásával, de legalább az alábbi adatok megjelölésével azzal, hogy a Megrendelőt terheli minden abból eredő felelősség, amennyiben az alábbi adatokat a valóságtól eltérően adja meg Szolgáltató részére:

 • megrendelő adatai (név, cím, telefonszám, e-mail cím),
 • kiszállítás esetén a szállítási cím adatai (név, cím, telefonszám, e-mail cím)
 • számlázási adatok (név, cím, telefonszám, e-mail cím, cég esetén adószám),
 • esetleges kapcsolattartó nevét és telefonszámát,
 • megjegyzés,
 • választott fizetés módját
 • választott fuvarozás módját
 • egyedi megrendelés esetén a gyártáshoz szükséges lényeges, beazonosítható feltételeket.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató rendelést szóban, személyesen a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, illetve telefonon nem fogad, a Szolgáltató által kért minden adatot elektronikusan kell megküldeni. A Megrendelő webshop-on keresztül történő rendelés esetén a kiválasztott termék „Kosárba”, majd a „Rendelés elküldése” gomb megnyomása előtt összegezett és megjelenő adatokat, illetve akár webshop-on keresztüli vásárlás, akár egyedi megrendelés megküldését követően a Szolgáltató visszaigazolása esetén a Megrendelő köteles ellenőrizni, hogy a visszaigazolásban a megrendelésben leadott adatok hibátlanul szerepelnek-e azzal, hogy nem terheli a Szolgáltatót felelősség, amennyiben a visszaigazolásban a megrendelésben is már hibásan megjelölt adatok szerepelnek.
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelő vagy ahhoz kapcsolódó esetleges további adatlap kitöltésével büntetőjogi felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy valós adatokat adott meg.

b) A Megrendelő vállalja, hogy amennyiben saját vagy a Szolgáltató hibájából a megrendelés visszaigazolásán hibás adatot talál, úgy azt haladéktalanul, de legkésőbb a megrendelés visszaigazolásától számított 1 munkanapon belül (16 óra után leadott rendelés esetén a következő munkanap 8 óráig) a Szolgáltatóhoz megérkezetten meg kell jelölnie írásban a hibás adatot a Szolgáltatónak a hibás adat helyett alkalmazandó pontosított adat egyidejű feltüntetésével, mely határidő leteltét követően a Megrendelő a hibás adatból eredően vagy azzal összefüggésben semmilyen kártérítési vagy egyéb követelést nem támaszthat a Szolgáltatóval szemben.

c) A termék átadása és a szolgáltatás ellenében a Megrendelő díj fizetésére köteles. A Megrendelő jogosult a megrendelésben a személyétől eltérő költségviselőt (illetve a Megrendelő személyétől eltérő számlázási címet) megjelölni annak adataival együtt (név, lakcím/székhely, adószám és cégjegyzékszám cég esetén, telefonszám, e-mail cím). Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a költségviselő személy 5 napot meghaladó késedelembe esik a díj megfizetésével, úgy Szolgáltató jogosult Megrendelőtől követelni a díj megfizetését a számla másolatának megküldésével. Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a költségviselő személlyel együtt egyetemleges kötelezettség terheli a díj megfizetése tekintetében, így elfogadja, hogy a díj részleges vagy teljes megfizetésének hiányában a kiegyenlítetlen összeg teljes mértékben követelhető Megrendelőtől is.
A Megrendelő a megrendelésben köteles megjelölni a szolgáltatás díjának kiegyenlítési formáját a 6.2. pont figyelembe vételével (előzetes vagy utólagos fizetés, ezen belül fizetési mód megjelölése). A Szolgáltatás díjának kiegyenlítése – ha az ÁSZF vagy a felek eltérően nem rendelkeznek – a szolgáltatás és /vagy a termék ellenértékéről kiállított számla kézhezvételét követően a számlán feltüntetett időpontig esedékes. Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben egyedi rendelést ad le a Szolgáltató részére, úgy a megrendelt termék teljes vételárát előre köteles megfizetni a Szolgáltató által kiállított számla alapján azzal, hogy elfogadja, hogy a Szolgáltató nem köteles az egyedileg megrendelt termékek gyártását és a szolgáltatás nyújtását megkezdeni, amíg a termék ellenértéke hiánytalanul nem kerül Szolgáltató számláján jóváírásra vagy más módon megfizetésre. A Szolgáltatóra vonatkozó teljesítési határidők egyedi megrendelés és előzetes fizetés esetén a vételár maradéktalan megfizetésétől számítandó.

d) Megrendelő elfogadja továbbá, hogy a Szolgáltató a még nem teljesített vagy hiánytalanul meg nem fizetett, Szolgáltató nyilvántartásában fellelhető, érvényesen leadott megrendelések összességét alapul véve számított bruttó 10.000,- Ft ellenszolgáltatási értéket meghaladó megrendelés maradéktalan teljesítéséig jogosult az újabb megrendelés visszaigazolását megtagadni, illetve a visszaigazolást és a teljesítést az ellenérték hiánytalan megfizetéséig elhalasztani. Amennyiben a Szolgáltató a visszaigazolásra szolgáló dokumentumban a visszaigazolás vagy teljesítés megtagadásáról, vagy elhalasztásáról nem tájékoztatja a Megrendelőt, úgy a Szolgáltató köteles a megrendelésben foglaltakat a jelen ÁSZF szerint teljesíteni.

e) A Megrendelő – amennyiben vezetékes telefon elérhetőségét adott meg kizárólag megrendelt termék kiszállítása esetére – köteles a termék Szolgáltató által megjelölt kiszállítási napján a vezetékes telefon helyszínén tartózkodni azzal, hogy amennyiben nem érhető el és a vezetékes telefon címén sem tartózkodik senki a Megrendelő megbízásából, úgy a Szolgáltató a megrendelt terméket a Szolgáltató székhelyére visszaszállítja, és azt a Megrendelő a ki- és visszaszállítás költségének megfizetése esetén a Szolgáltató székhelyén jogosult átvenni személyesen a visszaszállítástól számított 30 napon belül, melyről a Szolgáltató a visszaszállítást követő 2 munkanapon belül a visszaigazolási címen tájékoztatja Megrendelőt. Megrendelő elfogadja, hogy amennyiben a megjelölt határidőn belül a terméket nem veszi át, úgy azt a Szolgáltató jogosult a termék ellenértékének teljes összegének követelésével (előzetes fizetés esetén díjvisszafizetés vagy díj csökkentése nélkül) egyidejűleg harmadik személy részére értékesíteni.

f) A Megrendelő – amennyiben nem személyesen tartja a kapcsolatot a Szolgáltatóval – a jelen ÁSZF szerinti jogait, így különösen az utasításadási jogát a külön megnevezendő kapcsolattartón keresztül gyakorolhatja azzal, hogy a Megrendelő kockázata és teljes anyagi és jogi felelőssége, hogy a kapcsolattartó minden jognyilatkozatát és cselekményét a Szolgáltató a Megrendelő joggyakorlásának tudja be, és a Szolgáltató a jogviszony hatálya alatt semmilyen formában nem köteles vizsgálni vagy megkérdőjelezni a Megrendelő és a kapcsolattartó közötti jogviszony jellegét és a kapcsolattartó eljárási jogosultságát, valamint személyét.

g) Amennyiben a Fogyasztó a 4.2. pont szerinti elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán vagy elektronikus úton e-mailben az alábbi címre: 1106 Budapest, Fehér u. 10. 32. sz. épület, shop@3dparnak.hu, vagy a 3dparnak.hu oldalon is kitöltheti elállási/felmondási nyilatkozatát. Ha a Fogyasztó nyilatkozatát e-mailben vagy a honlapon adja le, a Szolgáltató az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (pl.: e-mailben) haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztónak. A fenti nyilatkozatot érvényesen csak a Fogyasztónak minősülő Megrendelő teheti meg.

h) A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy mindaddig, amíg a megrendelt termék ellenértékét minden járulékos költségre is kiterjedően nem fizeti meg maradéktalanul a Szolgáltató részére, addig a megrendelt termék a Szolgáltató tulajdonát képezi.

3.1.2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

a) A Szolgáltató vállalja, hogy egyedi és eseti árajánlat kérés esetén a szállítás feltételeire is kiterjedő árajánlatot küld az érdeklődők részére azzal, hogy amennyiben valaki telefonon jelzi az árajánlat kérését, úgy azt Szolgáltató csak abban az esetben tudja teljesíteni, ha a másik fél az e-mailes elérhetőségét bediktálja. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal abból eredően, hogy ha a telefonáló olyan e-mail címet ad meg, amelyen nem várnak árajánlatot. Amennyiben az érdeklődő az árajánlatra vonatkozóan nem ad konkrét és kifejezett Megrendelést tartalmazó választ a Szolgáltató részére az árajánlat érvényességi idején belül, úgy az érdeklődő semmilyen nyilatkozata nem minősül megrendelésnek. Abban az esetben azonban, amikor az érdeklődő változásokkal kívánja elfogadni a Szolgáltató ajánlatát, illetve azt megrendelésként küldi meg, úgy az elküldött nyilatkozat, mint ellenajánlat kizárólag akkor minősül szerződést keletkeztető megrendelésnek, amennyiben azt a Szolgáltató az ellenajánlat kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül kifejezett, írásos nyilatkozattal elfogadja és a teljesítést vállalja.

b) A Megrendelő által a szolgáltatás igénybevételére megküldött megrendelését írásban elektronikusan, e-mailben a megrendelés befogadását követő 2 munkanapon belül visszaigazolja a Szolgáltató a megrendelésben leadott adatok megerősítésével. Amennyiben a megjelölt határidőn belül a visszaigazolás nem érkezik meg a Megrendelőhöz, úgy a Megrendelő jogosult megrendelésétől elállni, azonban amennyiben a visszaigazolás tényleges megküldését megelőzően a Megrendelő nem gyakorolja elállási jogát, úgy kell tekinteni, mint ha a visszaigazolás szabályszerű lett volna.
Abban az esetben, ha a megrendelt termék nem áll a Szolgáltató rendelkezésére vagy a jelen ÁSZF szerinti határidőben nem tudja teljesíteni, vagy más okból nem áll módjában teljesíteni a megrendelésben foglaltakat, úgy arról a visszaigazolásban köteles Szolgáltató tájékoztatni a Megrendelőt. A Szolgáltató ilyen tartalmú tájékoztatása alapján a felek között nem jön létre szerződés és a Megrendelő által esetlegesen addig teljesített kifizetéseket a Szolgáltató jelen ÁSZF rendelkezései szerint vállalja visszafizetni.

c) A Szolgáltató az elektronikusan érkezett megrendeléseket kezeli és rendszerezi.

d) A Szolgáltató a Megrendelő által megrendelt szolgáltatás teljesítéséhez, a küldemény Megrendelőhöz vagy az általa megjelölt személyhez való továbbításához szükséges további fuvarozási és egyéb szerződéseket beszerzi és megköti partnerével vagy más szolgáltatóval, illetve a küldemény továbbításával kapcsolatos egyéb feladatokat elvégzi. A Szolgáltató a fuvarozási és egyéb szerződéseket kívülálló harmadik személyekkel és partnereivel a saját nevében, de a Megrendelő javára, kockázatára és költségére köti meg.

e) A Szolgáltatónak – amennyiben igénybe vesz ilyen szolgáltatást és nem maga teljesíti a kiszállítást – a fuvarozó vagy más szállítmányozó megválasztásában, az útirány megállapításában és egyéb kötelezettségei teljesítésében a gazdaságosság és a küldemény biztonságának figyelembevételével kell eljárnia.

f) A Szolgáltató köteles a Megrendelő utasításait követni, illetve köteles tájékoztatást adni a Megrendelőnek a megrendelés teljesítésével kapcsolatban olyan formában, mely a Szolgáltató teljesítését nem akadályozza vagy korlátozza.

g) A Szolgáltató az ügyfelekkel való kapcsolattartás hatékonysága érdekében Ügyfélszolgálatot működtet a székhelyén munkanapokon hétfőtől csütörtökig reggel 8:00 és délután 16:00, pénteken reggel 8:00 és délután 14:00 között. Az Ügyfélszolgálaton a Szolgáltató munkatársai a rendelési azonosító számok alapján tudnak tájékoztatást adni.
A Szolgáltató a telefonos beszélgetéseket nem rögzíti, így a telefonban adott tájékoztatás vagy más elhangzott nyilatkozat nem kereshető vissza, melyet a Szolgáltatóval kapcsolatban lévő ügyfelek tudomásul vesznek.
Az Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
+36 70 39 39 490
+36 1 432 0260
shop@3dparnak.hu

h) A Szolgáltató jogosult minden olyan esetleges előre nem számított költséget (pl.: bírság, többlet díj, egyéb költség, Szolgáltatóval szemben harmadik személy által érvényesített kártérítés) kiszámlázni és áthárítani a Megrendelő részére, mely a megrendelt szolgáltatás hatálya alatt az ügyfelek jogszabálysértő vagy jelen ÁSZF bármely rendelkezésébe ütköző magatartása miatt a Szolgáltatót terheli. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem jogosult annak jogszerűségét vizsgálni, hogy a Vele szemben az ügyfél magatartása vagy nyilatkozatai és egyéb jelen jogviszonnyal összefüggésben végrehajtott cselekményei okán érvényesített költségek, bírságok, kártérítések, stb. megalapozottak-e, illetve nem köteles semmilyen érdemi eljárást kezdeményezni és lefolytatni azok jogszerűségének vitatása vagy vizsgálata érdekében.

3.2. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (UTÓLAGOS RENDELKEZÉS)

A szerződés módosításához a Megrendelőnek kizárólag az alábbi esetekben van joga:

3.2.1. A megrendelés elküldése és a visszaigazolás megküldése közötti időtartamban

A Megrendelő a Szolgáltató visszaigazolásának megérkezéséig korlátlanul módosíthatja a megrendelését azzal, hogy a Megrendelő köteles a módosítással felmerülő esetleges többletköltségeket megfizetni, illetve amennyiben a módosítás miatt a Szolgáltatót visszafizetési kötelezettség terheli, úgy elfogadja, hogy a visszautalással kapcsolatos költséget jogosult a Szolgáltató levonni. A megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelést automata válasz útján igazolja vissza a Szolgáltató és az automata visszaigazolást a módosított megrendelés napján küldi meg a Szolgáltató a Megrendelőnek, hogy a módosításra a 3.2.2. pont rendelkezései alkalmazandóak.
A Megrendelő továbbá bármikor jogosult a szerződés teljes hatálya alatt módosítani megrendelését, amennyiben az olyan adatot tartalmaz, mely a megrendelés teljesítését nem akadályozza vagy késlelteti, és a Szolgáltató megkezdett teljesítési fázisát nem érinti a módosítás (pl.: a kiszállítást megelőzően a Megrendelő más címre kéri a termékek kiszállítását, mely többletköltséget nem eredményez).

3.2.2. A visszaigazolás megküldése, a teljesítés megkezdése után

A Megrendelő a Szolgáltató visszaigazolásának megküldését és annak Megrendelő részére történő elérhető válását követően kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával és a szerződés módosításának minősülő egyedi írásos megállapodásban rögzített feltételekkel módosíthatja a megrendelését azzal, hogy a Megrendelő köteles a módosítással felmerülő esetleges többletköltségeket megfizetni, illetve amennyiben a módosítás miatt a Szolgáltatót visszafizetési kötelezettség terheli, úgy elfogadja, hogy a visszautalással kapcsolatos költséget jogosult a Szolgáltató levonni. A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem köteles a módosításhoz hozzájárulni, illetve a módosítás megtagadása esetén a Megrendelő az eredeti megrendelésben foglaltak szerint tartozik teljesíteni a Szolgáltató részére.

3.2.3. A Szolgáltatónál felmerült technikai hiba miatt szükséges módosítás

Amennyiben a Szolgáltató a visszaigazolás során azt tapasztalja, hogy a díjkalkulátor, illetve a honlap egyéb felületén – főleg a termékek árát illetően – hibás adat szerepelt, úgy a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a kijavított, tényleges díjazás ellenében nyújtsa a szolgáltatását. Ebben az esetben a Szolgáltató a tényleges adatokat és javított díjazásról szóló tájékoztatást megküldi a Megrendelőnek azzal, hogy a megrendelés szempontjából módosított, javított árakat a Megrendelőnek kifejezetten el kell fogadnia a Szolgáltató tájékoztatásától számított 10 munkanapon belül vagy nyilatkozhat, hogy el kíván állni a szerződéstől, egyebekben válasz hiányában úgy kell tekinteni, hogy a Szolgáltató és a Megrendelő között nem jött létre szerződés. Ennek következtében a Szolgáltató nem kezdheti meg a teljesítést a Megrendelő írásos visszajelzése, hozzájárulása hiányában. Amennyiben a Szolgáltató a teljesítést a fenti tájékoztatás hiányában kezdi meg, úgy a Megrendelő a megrendelésben és visszaigazolásban megjelölt díjon felüli költséget nem köteles megfizetni.

4. SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁNAK MEGTAGADÁSA, MEGSZŰNÉSE ÉS ELLEHETETLENÜLÉSE

4.1. SZERZŐDÉKÖTÉS ÉS TELJESÍTÉS MEGTAGADÁSA

A Szolgáltató a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését, vagy megkötött szerződés esetén annak teljesítését jogosult megtagadni, amennyiben a Megrendelőnek vagy az általa megjelölt költségviselőnek (nem feltétlenül azonos megrendelésből eredő) lejárt, részben vagy egészben kiegyenlítetlen tartozása áll fenn a Szolgáltatóval szemben. A Szolgáltató a szerződés megkötését akkor is megtagadhatja, ha a fenti személyek a korábbi tartozásuk tőke összegét kiegyenlítették, azonban járulékos költségeket még nem rendezték a Szolgáltató felé.
Amennyiben a Szolgáltató a jelen pont szerint meg kívánja tagadni a szerződéskötést, és/vagy a teljesítést, a Szolgáltató az indok és a tartozás összegszerű megjelölésével köteles a Megrendelőt tájékoztatni ezen körülményről azzal, hogy amennyiben a Megrendelő rendezi tartozását és a folyamatban lévő, még nem teljesített rendelés ellenértékét előre megfizeti, úgy a szerződés megkötésének és a teljesítésnek nincs akadálya. A Szolgáltatót sem a meg nem kötött, sem a megkötött szerződés esetén nem terheli kártérítési felelősség, sem a késedelmes teljesítéshez fűződő jogkövetkezmény a Megrendelő jelen bekezdés szerinti – járulékos összegekre is kiterjedő – összeg megfizetéséig.

4.2. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

A szolgáltatási szerződés megszűnésének esetei:

 • a Szolgáltató a szerződésben vállalt szolgáltatást teljesíti és a Megrendelő és/vagy költségviselő a szolgáltatás ellenértékét maradéktalanul megfizette;
 • a termék nem kézbesíthető a megadott címen és értesítés ellenére a Megrendelő a 3.1.1. g) pont szerint elmulasztja átvenni a terméket és a megrendelés szerinti díjat megfizette a Szolgáltatónak;
 • a felek közös megegyezésével;
 • a Fogyasztó elállási/felmondási jogának gyakorlásával;
 • a Szolgáltatót a cégnyilvántartásból törlik.

A Fogyasztó jogosult indokolás nélkül elállni a jelen ÁSZF hatály alá tartozó, Szolgáltatónak küldött megrendelés alapján létrejött szerződéstől annak megkötését követő 14 napon belül. Amennyiben viszont a szolgáltatás nyújtására irányuló Szolgáltató és Fogyasztó által kötött szerződés teljesítését a Szolgáltató már megkezdte a Megrendelő 3.1. pontban adott kifejezett hozzájárulása alapján, úgy a megrendelő 14 napon belül indokolás nélkül jogosult a Szolgáltatóval kötött szerződést felmondani. Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.
Fogyasztó tudomásul veszi és elfogadja, hogy mivel megrendelése elküldésével kifejezetten kérte a szolgáltatás teljesítésének elállási/felmondási jog határidejének lejárta előtti megkezdését, ezért a szolgáltatás egészének teljesítését követően a Fogyasztó felmondási jogát már nem gyakorolhatja függetlenül attól, hogy a teljesítés befejezéséről tudomása volt-e.
Fogyasztó tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben nem előre gyártott terméket, illetve a Megrendelő utasítása szerint egyedi megrendelés alapján készített terméket rendelt meg a Szolgáltatótól, úgy ezen termékek esetében a fenti elállási/felmondási jog nem illeti meg a Megrendelőt függetlenül attól, hogy Fogyasztónak minősül-e.

4.3. KÉZBESÍTHETETLEN KÜLDEMÉNYEK

Kézbesíthetetlennek minősül az a termék, amelyet a Szolgáltatón kívül álló okból a Megrendelőnek vagy általa megjelölt címzettnek (vagy az egyéb jogosult átvevőnek) kézbesíteni nem lehet, úgy a 3.1.1. e) pontja alkalmazandó.

5. A SZOLGÁLTATÁSOK DÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS KIEGYENLÍTÉSE

5.1. DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSA

Az ÁSZF-ben meghirdetett szolgáltatások, termékek (továbbiakban: termékek) igénybevételéért a Megrendelő díjat tartozik fizetni a Szolgáltató által kiállított számla ellenében. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelésen nem kerülnek kitöltésre a számlázási adatok, úgy a Szolgáltató automatikusan számlázási adatokként a Megrendelő adatait veszi figyelembe.
A termékek vagy szolgáltatások aktuális díját előre gyártott vagy a Szolgáltató aktuális termékkörébe tartozó termékek esetében a web shop tartalmazza egyértelműen a kiválasztott termékhez kapcsolódóan feltüntetett árként feltüntetve. Egyedi megrendelések esetén a termék árát a Szolgáltató az egyedileg kialakított árajánlatban jelöli meg a termék ellenértékeként a Megrendelő részére.
Szolgáltató tájékoztatja Ügyfeleket, hogy mind a Szolgáltató által adott egyedi árajánlatok, mind pedig a Szolgáltató honlapján a nettó árak ÁFA-val növelt bruttó összegei kerülnek feltüntetésre, melyek azonban nem tartalmazzák a termékek szállítási díját. Ebből adódik, hogy a Szolgáltató honlapján működő, megrendeléshez használható díj kalkulátor és a Szolgáltató számláján a mindenkori adózásra és ÁFA fizetésre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően bruttó összegeket jelenít meg, illetve a szállítási díjat külön nevesítve jeleníti meg a díj kalkulátor attól függően, hogy a Megrendelő milyen átvételi vagy szállítási formát jelölt meg. Tekintettel arra, hogy az ÁFA %-os mértékű számítási metodikája miatt a megrendeléskor díj kalkulátor által megjelölt összeg és a számlázó program működéséből fakadóan – a megrendelés leadását követően megküldött – számlán szereplő összeg között esetleges eltérés lehet kerekítési okból, ezért Szolgáltató felhívja a Megrendelő és költségviselő figyelmét, hogy a kizárólag kerekítési különbségből eredő esetleges többletfizetést a Szolgáltató nem vállalja visszafizetni.
A Fogyasztók tudomásul veszik és elfogadják, hogy mivel a megrendelés megküldésével a Fogyasztó kifejezetten kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése a 3.1. pont alapján, ezért felmondás esetén köteles megtéríteni a Szolgáltató részére a költségviselő és/vagy Megrendelő a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen a Szolgáltató vállalja, hogy előzetes fizetés esetén visszatéríti az elállásról vagy a felmondásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül a fizetést teljesítő félnek az ellenérték megfizetésével azonos módon az ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértékét, illetve elállás esetén az ellenszolgáltatás teljes összegét. Amennyiben a Fogyasztó a teljesítés megkezdését követően gyakorolja felmondási jogát, a Fogyasztó, mint Megrendelő által fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell számítani.
A Megrendelő vállalja, hogy a 3.2. pont szerinti Megrendelő által kezdeményezett szerződésmódosításból eredő többletköltséget köteles megfizetni a Szolgáltató részére azzal, hogy amennyiben a termék díját a Megrendelő a teljesítés előtt fizette meg, úgy a különbözetről a Szolgáltató jogosult számlát kiállítani.
A szolgáltatások, illetve a termékek díját a Szolgáltató határozza meg, melyet a szerződő felek értékarányosnak fogadnak el. A szabad árformába tartozó árak esetében a Szolgáltató a díjváltozás bevezetését megelőző 15 nappal az ügyfeleket az új díjakról internetes honlapján tájékoztatja.
A díjváltozás hatálybalépésének napjától a Megrendelőnek az új díjakat kell megfizetnie.
A Szolgáltató a szolgáltatások és termékek díját és az ahhoz kapcsolódó esetleges további költségeket a Ptk. szabályai szerint az ott megjelölt határidőben követelheti.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Megrendelő és/vagy a személyétől elváló tényleges költségviselő késedelembe esnek a Szolgáltatót megillető díj megfizetésével a Szolgáltató által kiállított számlán megjelölt határidő elmulasztásával, úgy a Szolgáltatót a követelt díjon felül minden késedelmes nap után a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat illeti meg.
Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a Szolgáltató a lejárt tartozások és egyéb kintlévőségek behajtása iránt bármilyen eljárást indít a díjfizetésre kötelezettel szemben, úgy a (amennyiben van, úgy a tényleges költségviselővel is) Megrendelővel, mint kötelezettel szemben a Szolgáltató az eljárás megindításával és a tartozás behajtásával kapcsolatban felmerült minden költségét is jogosult követelni azzal, hogy a Ptk. 6:155. § (2) bekezdése alapján, amennyiben a Megrendelő vagy a tényleges költségviselő a Ptk. rendelkezési szerint vállalkozásnak minősül, 40 eurónak megfelelő összegű költségátalányra is jogosult.

5.2. DÍJFIZETÉSI MÓDOK

A szolgáltatások díjának megfizetés az alábbi módokon lehetséges:

 • Utánvét/készpénzes fizetés: esetén a Megrendelőnek jeleznie kell a honlapon, hogy a Szolgáltatónak fizetendő díjat a terméket kiszállító részére személyesen kívánja megfizetni.
 • Banki átutalásos fizetés: esetében a Megrendelő a megrendelés leadása után a Szolgáltató által kiállított díjbekérő alapján vállalja a termék vételárát megfizetni, a díjbekérőn feltüntetett határidőben a megjelölt adatok alapján.
 • Online bankkártyás fizetés: Az online bankkártyás fizetés külső szolgáltató, a Barion Zrt. rendszerén keresztül történik.

Fizetés bankkártyával vagy Barion egyenleggel

Bankkártyával vagy Barion egyenleggel történő fizetéskor a böngészője átirányítja a Barion biztonságos szervereire, ahol a fizetés megtörténik. Ilyen módon a bankkártya adatokat és a tranzakciót nem a thewardrobe.hu webshop, hanem az erre feladatra specializálódott Barion Payment Zrt kezeli. A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tud bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni online áruházunkban.
A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Fizessen kényelmesen bankkártyával

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyája számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.
Ha azonban regisztrál, soha többé nem kell begépelnie a kártyaadatait egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mail címe és jelszava. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságot is növeli!

Fizetéshez használhatja

 • Mastercard vagy Maestro bankkártyáját
 • Visa vagy Electron bankkártyáját
 • Amex bankkártyáját

Fizessen kényelmesen bankkártya nélkül

Ha nincsen bankkártyája, fizetéshez használhatja, az előre feltölt Barion egyenlegét, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tud feltölteni, illetve amire ismerősei is tudnak pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mail címe és jelszava megadásával tud fizetni.

Ingyenes

A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen felára. A regisztráció és a Barion mobil alkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes. Nincs havi díj sem.
A Barion egyenlegkezelés is ingyenes, nincs belépési vagy havi díj. Az egyenleg feltöltésének és visszaváltásának vannak szerény díjai, de a banki átutalással történő feltöltés ingyenes.

Barion alkalmazás

A Barion alkalmazásokkal követheti vásárlásait, Barion egyenlegét is itt kezelheti, illetve pénzt küldhet vagy fogadhat.

Barion googleplay appstore

Első a biztonság

A Barion szervereit a Norton/Symantec/Verisign 256 bites SSL titkosítása védi. Fizetés előtt mindig ellenőrizze, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adja meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót. A böngészője zöld színnel jelzi, ha a fizetés biztonságos, és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja.
A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.

6. A KÜLDEMÉNYEK KÉZBESÍTÉSE, ÁTADÁSA/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

6.1. A KÉZBESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI, ÁTADÁS HATÁRIDEJE

Általános határidő: A Szolgáltató a megrendelt termékeket eltérő határidő vállalása hiányában a megrendelés leadásától számított legfeljebb 3 héten belül gyártja le, illetve adja át személyes vagy kézbesítésre címre történő kézbesítés útján a Megrendelőnek. Ebben az esetben a Szolgáltató a 3 hetes határidőn belül tájékoztatja a Megrendelőt a termékek elkészültéről, valamint egyeztet Megrendelővel az átadás pontos napjáról. Amennyiben a rendelés leadásakor a termék készleten van, a teljesítés, vagyis a futárszolgálatnak való átadás jellemzően 3 munkanapon belül megtörténik. Ha a termék nincs készleten, a gyártási folyamat általában 1 hetet vesz igénybe, ezt követően történik a kiszállítás.
Egyedi határidő: A Szolgáltató akár webshop-on keresztül rendelt lista termékek, akár egyedi megrendelés alapján megrendelt termékek elkészítését és átadását vállalja, a Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásában, vagy a visszaigazolást követően küldött tájékoztató levélben az általános határidőtől eltérő, konkrét határidőt is megjelölhet teljesítése határidejeként. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató konkrét határidőt nem jelöl meg teljesítésére, úgy az általános határidő alatt jogosult teljesíteni. Az egyedi határidő megállapítását a Megrendelő is kezdeményezheti azzal, hogy amennyiben a Szolgáltató nem tud egyedi határidőt vállalni az általános határidőn belül, az a Fogyasztókat megillető elállási/felmondási jogon túl elállási jogot nem biztosít a Megrendelő számára.
A Szolgáltató a megrendelt termékeket külső szolgáltató igénybevételével, házhozszállítással vagy csomagpontra kézbesíti:

 • Magyarország közigazgatási határán belül: 1.390,- Ft (bruttó) díj ellenében,
 • Utánvétes fizetés esetén 300,- Ft (bruttó) utánvét kezelési díj kerül felszámításra, így a szállítás és az utánvét kezelési díja összesen 1.690,- Ft.

A Szolgáltató vagy szállító partnere a termékeket a Megrendelő által megjelölt címhelyen kézbesíti, kivéve, ha a felek megállapodása, illetve a Megrendelő ettől eltérően rendelkezik.
Amennyiben a termék kézbesítése akadályba ütközik, a Szolgáltató esetleges partnere vagy maga a Szolgáltató a Megrendelőt lehetőség szerint telefonon értesíti.

Megrendelő elfogadja, hogy amennyiben a Szolgáltató biztosítja a vállalt határidőben a termékek átvételét, vagy Megrendelő megrendelése alapján megkísérli a termékek kézbesítését, azonban az sikertelen, vagy Megrendelő érdekkörében felmerülő okból a vállalt határidőt követően tudja csak átadni a Szolgáltató a terméket a Megrendelőnek vagy meghatalmazottjának, úgy azért Szolgáltató semmilyen – különösen anyagi – felelősséggel nem tartozik.

6.2. A KÉZBESÍTÉS HELYE

6.2.1. Házhoz kézbesítés

A Szolgáltató vagy szállító partnere belföldön minden küldeményt házhoz kézbesít erre irányuló megrendelés esetén.

6.2.2. Közvetett kézbesítés

A Szolgáltató, vagy szállító partnere a terméket a Megrendelő magánszemély helyett jogszabályban meghatározott esetekben az adott címen működő szervezet vezetője, vagy az általa a küldemények átvételére meghatalmazott személy részére – a közvetett kézbesítő által biztosított helyen – kézbesíti.

6.3. KÜLDEMÉNY KÉZBESÍTÉSE AZ ÁTVÉTELRE JOGOSULT RÉSZÉRE

Jogosult átvevőnek a Megrendelő, a meghatalmazott, a helyettes átvevő és a közvetett kézbesítő minősül.
A Szolgáltató vagy szállító partnere minden küldeményt a jogosult átvevő részére kézbesít. A jogosult átvevő részére történt átadással a Szolgáltató a szolgáltatási szerződést teljesíti.
Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéb szervezet (a továbbiakban együttesen: szervezet) részére kézbesítendő termék átvételére a szervezet vezető tisztségviselője jogosult.
A Megrendelőn kívüli jogosult átvevő a polgári jog általános szabályai szerint felel a küldemény Megrendelő részére történő átadásáért, melyet Szolgáltató és szállító partnere nem köteles vizsgálni, annak tényleges megtörténtéért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

6.3.1. Az átvétel elismerése

A termék átvételét az átvevő a kézbesítő okiraton a kézbesítés időpontjának feljegyzése után teljes nevének aláírásával köteles elismerni.
Ha magánszemélynek kézbesítendő termék átvételét nem a Megrendelő ismeri el, az átvevő köteles a Megrendelő és a közötte lévő kapcsolatot is jelezni (pl.: meghatalmazott, közeli hozzátartozó).
Az aláírás megtagadása esetén a Szolgáltató vagy szállító partnere révén a termék kézbesítését – az ok feltüntetésével – visszaszállítja a Szolgáltató székhelyére, mint kézbesíthetetlen terméket, és a továbbiakban annak átvételére a Megrendelő vagy igazolt meghatalmazottja csak személyesen jogosult.
Az írni nem tudó, a latin betűket nem ismerő, a vak, vagy egyéb, a fizikai állapotában beállott változás következtében írásában gátolt Megrendelőnek kézbesítendő terméket írni tudó nagykorú tanú jelenlétében kell kézbesíteni. A tanú – e minőségének feltüntetésével – a termék átadásakor a kézbesítő okiraton saját nevét írja alá. A tanú és a Megrendelő személyazonosságát a kézbesítő előtt igazolni köteles.

6.3.2. Visszavétel, visszaküldés

Meghatalmazottnak, helyettes átvevőnek, vagy közvetett módon kézbesített ép és sértetlen termékeket a Szolgáltató vagy szállító partnere révén a kézbesíthetetlenségi ok feltüntetésével és az átvevő (közvetítő) aláírásával átveszi és azokat visszaszállítja a Szolgáltatónak.
Ha a kézbesítés során a Megrendelő vagy meghatalmazottja írásban úgy nyilatkozik, hogy a terméket nem fogadja el, úgy azt a Szolgáltató vagy szállító partnere a Szolgáltató részére visszaszállítja. A Megrendelőnek vagy helyette a kézbesítéskor jelen lévő átvevőnek az átvétel megtagadásának indokát írásban rögzítenie kell. Az indok megjelölése hiányában úgy kell tekinteni, hogy a Megrendelő a szolgáltatást elfogadta és maradéktalanul köteles megfizetni a termék teljes megfizetni vállalt ellenértékét a szállítási és egyéb járulékos költségekre is tekintettel. Amennyiben e személyek az írásbeli nyilatkozatot megtagadják, a Szolgáltató vagy szállító partnere e tényt a kézbesítési okiratra feljegyzi.
Ha a termék a Szolgáltatón vagy partnerén kívüli okból nem kézbesíthető, a Szolgáltatónak a Szolgáltató vagy szállító partnere a terméket – az ok megjelölésével – visszaszállítja.

Fogyasztó elfogadja és vállalja, hogy amennyiben a 4.2. pont szerint elállási/felmondási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül köteles visszaküldeni, illetve a Szolgáltató képviselőjének visszaadni a korábban átvett terméket, melynek késedelmes teljesítéséért a Fogyasztó kártérítési felelősséggel tartozik. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a visszaszállítás költségét a Szolgáltató nem vállalja. Fogyasztó elfogadja továbbá, hogy a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Fogyasztónak visszafizetendő összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

7. TÁJÉKOZTATÁS, PANASZ

7.1. TÁJÉKOZTATÁS

A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási feltételekben bekövetkezett valamennyi lényeges változásról tájékoztatja ügyfeleit.
Internetes honlapon az igénybe vevők részére közzé teszi:

 • Általános Szerződési Feltételeket;
 • az alkalmazott díjakat és szállítási költségeket;
 • az állandó elérhetőségének telefonszámát, egyéb elérhetőségét;
 • minden egyéb közérdekű információt.

7.2. FELHASZNÁLÓI BEJELENTÉSEK, PANASZOK

A Szolgáltató biztosítja, hogy a Megrendelő a szolgáltatásokkal, termékekkel kapcsolatos bejelentéseiket, (továbbiakban: panasz) díjmentesen megtehetik.
A Megrendelő panaszát írásban teheti meg a Szolgáltató e-mail címére vagy postai címére a Ptk. szabályai szerint a panasz indokának megjelölésével.

8. ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK, ADAT- ÉS TITOKVÉDELEM

8.1 Adatszolgáltatás

A Szolgáltatóra vonatkozó olyan adatokat, amely a szolgáltatások igénybevételéhez, a hozzáférés megvalósításához, illetve a Hatóság feladatainak a végzéséhez szükségesek, a Szolgáltató köteles a Hatóság részére szolgáltatni, akkor is, ha azok üzleti titoknak minősülnek.
A Szolgáltató vállalja, hogy az ÁSZF-ben meghatározott adatokat nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.
A fentiek szerinti adatszolgáltatás során az adatszolgáltató felelős az adat tartalmának időszerűségéért, hitelességéért, pontosságáért és ellenőrizhetőségéért.

A Szolgáltató fokozottan együttműködik a hatósági – és azon belül is kiemelten a büntető – eljárásokban az érintett hatóságokkal az adatszolgáltatás útján jogellenes magatartások felderítése és/vagy megelőzése végett.

8.2 Személyes adatok védelmi, titokvédelmi kötelezettség

A Szolgáltató a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos, illetve a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével kezelheti, dolgozhatja fel és továbbíthatja a Szolgáltató a jelen fejezet szerinti Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak szerint.

8.3. A munkavállaló, megbízott és közreműködő adat- és titokvédelmi felelőssége

Az adat- és titokvédelmi kötelezettség a Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját és közreműködőjét – a munkaviszony, a tagsági viszony, a megbízási jogviszony, a közreműködői jogviszony megszűnése után is – a Szolgáltatóval azonos módon terheli, azok megszegéséért felelősséggel tartozik.

8.4. Adatvédelmi Szabályzat

Külön dokumentumban

9. FELELŐSSÉG A SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSÉÉRT

A Szolgáltató a szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítése esetén a Ptk., valamint jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően tartozik felelősséggel.
A Szolgáltató nem felel a szolgáltatások, termékek körében keletkezett kárért, ha az a Szolgáltató működési körén kívül álló elháríthatatlan okból keletkezett:

 • vis maior: háborús cselekmények, szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, tűzvész, munkabeszüntetés, robbantásos fenyegetés, valamint a honvédelmi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés esetében;
 • a termék kézbesítése bármely magyar vagy külföldi hatóság általi lefoglalásából vagy bármely magyar vagy külföldi hatósági eljárás miatti kézbesítésének meghiúsulása okán keletkezett;
 • a Szolgáltatón kívüli harmadik személy szabálysértési magatartása vagy bűncselekmény elkövetésével okozott kárért,
 • a Megrendelő, meghatalmazottja vagy érdekkörében eljáró személy szabálysértési magatartása vagy bűncselekmény elkövetésével idézte elő a kárt;
 • a közvetett kárért, elmaradt haszonért.

A fenti károkkal kapcsolatos bizonyítás a következő személyeket terheli:

 • a Szolgáltatót: a termék a kézbesítéskor hibátlan és hiánytalan volt, és a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan külső ok, vagy szerződésszerű teljesítése mellett a Szolgáltatón kívüli más személy okozta;
 • a Megrendelőt: abban a tekintetben, hogy a termék vagy szolgáltatás már a kézbesítéskor hibás és hiányos volt.

A termék Megrendelő helyett átvételre jogosult személynek történő átadásával az átvevőre száll át a Szolgáltató felelőssége, az átvevő a címzettel szemben a polgári jog általános szabályai szerint felel.
A fentieken túlmenően a Szolgáltatóval szemben a Ptk. szabályai szerint hibás teljesítés esetén a Megrendelő kellékszavatossági, termékszavatossági vagy jótállási igényt érvényesíthet, azonban a Megrendelő ugyanazon hiba miatt a fenti igényeket egymással párhuzamosan, egyszerre nem érvényesítheti.

Kellékszavatossági igény esetén kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve ha ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére kijavíthatja az ügyfél, vagy mással kijavíttathatja – vagy végső esetben – a szerződéstől is elállhat. A választott kellékszavatossági jogáról a Megrendelő másikra áttérhet, az áttérés költségét azonban a Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt.

Termékszavatossági igény a termék hibája esetén érvényesíthető, amennyiben kellékszavatossági igénnyel nem kíván élni. Termékszavatosság igény keretében a Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor tekinthető hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

9.1. KÁRTÉRÍTÉS

9.1.1. A kártérítés általános szabályai

A Megrendelő kellékszavatossági igény érvényesítésének a teljesítéstől számított 6 hónapon belül a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, mint hogy igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A Megrendelő termékszavatossági igény érvényesítésekor a termék hibáját az igény érvényesítési idejétől függetlenül a Megrendelőnek kell bizonyítani. A Szolgáltató akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a) terméket nem üzleti tevékenység körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy b) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy c) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

9.1.2. A kárigény bejelentésének módja

A Megrendelő a termék sérüléséről, teljes vagy részleges hiányáról írásban tehet kárigényre vonatkozó bejelentést.
A Megrendelő köteles a termék hibáját kellékszavatossági igény esetén haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül a Szolgáltatóval közölni, ugyanakkor Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A kellékszavatossági igény a Szolgáltatóval szemben érvényesíthető.
A termékszavatossági igény esetén a Megrendelő a termék Szolgáltató általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti, mely határidő eltelte esetén a Megrendelő e jogosultságát elveszíti. A termékszavatossági igény a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben érvényesíthető.

9.1.3. A kártérítési igény elbírálása, kifizetése

A bejelentéseit és panaszait a Szolgáltató elbírálja, és annak eredményéről a Megrendelőt írásban tájékoztatja.
A Szolgáltató az igény jogosságának teljes vagy részleges elutasítása esetén az elutasítás indokait írásban közli az ügyféllel.

9.1.4. A kártérítés mértéke

A Szolgáltató a termékek hibája vagy szerződésszegés esetén a Ptk. szerinti mértékű kártérítést fizet a károkozás tényének megállapítása esetén.

9.2. A SZOLGÁLTATÓ DÍJ-VISSZAFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGE

A Szolgáltató a termék ellenértékeként megállapított magasabb díjból adódó díjkülönbözetet és a nem teljesített szolgáltatás díját – ezen tény megállapítását követően – a Megrendelőnek vagy amennyiben a személye eltér a Megrendelőtől, a megrendelésben tényleges költségviselőként feltüntetett személy részére visszafizeti. Amennyiben a túlfizetés a Megrendelő téves fizetéséből ered (és a túlfizetés a kezelési iratokból megállapítható), úgy a többletdíjat a Szolgáltató a visszautalással kapcsolatban felmerülő indokolt költségei levonásával fizeti vissza a megfizetéssel azonos módon.
A Szolgáltató a Fogyasztó elállása vagy felmondása miatt köteles az addig megfizetett ellenérték visszafizetésére, úgy azt az 5.1. pont szerint teljesíti.
Amennyiben a Megrendelő által megfizetett összeg a Megrendelő – Szolgáltató által elfogadott – megrendelés módosítása miatt a szolgáltatás díjához képest többletdíjat tartalmaz, úgy a Szolgáltató a különbözetet indokolt költségei levonását követően a megfizetéssel azonos módon fizeti vissza.

10. AZ ÜGYFÉL FELELŐSSÉGE

A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy egyetemleges felelősség terheli minden olyan kötelezettség tekintetében, amely a megrendelésben megjelölt adatok vagy a jelen ÁSZF szerint más ügyfelet terhelnek (pl. a tényleges költségviselő személy nem fizetésért való felelősség tekintetében).
Megrendelő elfogadja, hogy a Szolgáltatással kapcsolatban kizárólag a Szolgáltató felé tehet meg minden nyilatkozatot és csak a Szolgáltatótól kérhet tájékoztatást és nyilatkozattételt.
A Megrendelő teljes jogi és anyagi felelősséget vállal a Szolgáltatónak okozott minden kárért, mely a mindenkori jogszabályok és a jelen ÁSZF bármely rendelkezésének megsértéséből ered. Ennek keretében Megrendelő köteles megtéríteni a Szolgáltató minden felmerült kárát mely különösen, de nem kizárólagosan abból ered, hogy:

 • valótlan személyes adatokat, illetve valós adatokat más adatának feltüntetve adott meg,
 • a megrendelés egyéb adatai ellentmondásosak, tévesek, valótlanok vagy megtévesztőek,
 • a megrendelést tévesen, ellentmondásosan, megtévesztően, vagy úgy töltik ki, amely a jelen szerződés vagy bármely jogszabály Szolgáltató által történő megtartását lehetetlenné teszi,

A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel az elállás/felmondási jog gyakorlása esetén is. A Fogyasztókat megillető elállás esetén Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató kizárólag hibátlan és hiánytalan terméket vesz vissza eredeti állapotában, hiánytalan és sértetlen csomagolásban.
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által alkalmazott 3dparnak megjelölés védjegy oltalom, míg a muffin formájú díszpárna formatervezési mintaoltalmi védettség alatt áll. Ennek alapján Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatótól megvásárolt termékkel kizárólag saját használat keretében, végfelhasználóként rendelkezhet, a 3dparnak védjegy, illetve a muffin formájú díszpárna használatára, hasznosítására, többszörözésére, felhasználására, nyilvánosságra hozatalára, értékesítésére, stb. kizárólag Endrédiné Szepesvári Judit kizárólagos védjegy és formatervezési mintaoltalom jogosult írásos hozzájárulásával jogosult. A Megrendelő az ezen rendelkezés megsértéséből eredő minden kárt köteles az elmaradt haszonra is kiterjedően megtéríteni a Szolgáltató és a jogosult részére.

11. EGYÜTTMŰKÖDÉS TITKOS INFORMÁCIÓGYŰJTÉS ÉRDEKÉBEN

A Szolgáltató együttműködik a titkos információgyűjtésre külön törvényben felhatalmazott szervezetekkel. Szolgáltató a szolgáltatás megkezdésével egyidejűleg saját berendezései, helyiségei tekintetében biztosítja a titkos információgyűjtés eszközeinek és módszereinek alkalmazási feltételeit. A titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervezetek részére történő adatszolgáltatás térítésmentes.

12. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A jelen ÁSZF-ben nem rendezett kérdésekben a Ptk. mindenkor hatályos rendelkezései, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. A Szolgáltató magatartási kódexnek nem aláírója, így ilyen dokumentum nem áll a Fogyasztók rendelkezésére.

A szerződő felek közötti szolgáltatási jogviszonyra a felek a magyar jog alkalmazását és a Budai Központi Kerületi Bíróság, amennyiben értékhatártól függően a peres eljárás a törvényszék hatáskörébe tartozik, úgy a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

Szerződő felek elfogadják, hogy amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése jogszabályba ütközne és ennél fogva a jogellenes rendelkezés érvénytelennek minősül, úgy az nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvényességét és hatályát. Az érvénytelen rendelkezés helyett a felek az eredeti, érvénytelen rendelkezéssel érintett kérdést rendező jogszabályi előírást rendelik alkalmazni.

Jelen ÁSZF kizárólag írásban módosítható.

Budapest, 2020. október 11.

__
SZEP-END Kft
Képv.: Endrédiné Szepesvári Judit
ügyvezető